Русия също забързва темпа на заразените с COVID-19

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 13, 2020: Emergency paramedics wearing chemical protection suits at the Novomoskovsky multipurpose medical center. Patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation are to be sent to the facility. Valery Sharifulin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â êîñòþìàõ ïîëíîé õèìè÷åñêîé çàùèòû íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé", êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Òàêæå öåíòð ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Русия съобщи за нови 1667 случая на заразени с   за един ден. Общият брой на потвърдените случаи става 13 584, съобщaва Ройтерс, позовавайки се на оперативния щаб за контрол на ситуацията с коронавируса. Броят на починалите за един ден се е увеличил с 12 души и вече е общо 106 човека.

Повече от половината от новите случаи на заразяване са на млади хора, предаде ТАСС, цитирайки щаба. 47,5 на сто от новите разболели се са на възраст от 18 до 45 години; 35,5 на сто на възраст от 46 до 65, а 12 процента – над 65 години, като почти 4 процента са по-възрастни от 80 г. Пет процента от новите случаи са деца. Всичките пациенти, както и лицата, които са били в близък контакт с тях, са под медицинско наблюдение.

Пациенти, излекувани от инфекцията, предизвиквана от новия коронавирус, които са били в тежко състояние, могат да бъдат заразни за околните до пет седмици след изчезване на клиничните признаци за пневмония. Това заяви заместник-директорът на Санктпетербургския научноизследователски институт по епидемиология и микробиология „Пастьор“ Александър Семьонов. Колкото по-дълго пациентът е в тежко състояние, толкова по-дълго отделя вируса в околната среда, заяви той в документален филм, излъчен по телевизия Росия-1, допълва БТА

Comments

comments

You may also like...

36 Отговори

 1. 09.05.2020

  Order Viagra Online

  sildenafil

 2. 19.05.2020

  ed pills gnc

  cheapest ed pills online

 3. 23.05.2020

  non prescription ed pills

  ed medications

 4. 27.05.2020

  chloroquine cost

  Русия също забързва темпа на заразените с COVID-19 – Vestonosec.bg

 5. 04.06.2020

  online canadian pharmacy

  online pharmacy

 6. 10.06.2020

  cvs pharmacy

  canadian pharmacy online

 7. 12.06.2020

  Get cialis

  Buy cialis

 8. 16.06.2020

  Viagra or cialis

  cialis generic

 9. 18.06.2020

  vardenafil 10mg

  generic levitra online

 10. 22.06.2020

  generic levitra

  cheap vardenafil

 11. 30.06.2020

  best online casino real money

  online casino games

 12. 02.07.2020

  play online casino real money

  best online casino for money

 13. 03.07.2020

  sildenafil generic

  buying viagra online

 14. 06.07.2020

  online casino real money usa

  online casino games

 15. 11.07.2020

  cialis price

  tadalafil 20 mg

 16. 16.07.2020

  cash loans

  installment loans

 17. 25.07.2020

  cialis 20

  generic for cialis

 18. 09.08.2020

  online casino games real money

  casino gambling

 19. 29.08.2020

  buy real viagra online

  WALCOME

 20. 31.08.2020

  best online pharmacy for viagra

  WALCOME

 21. 03.09.2020

  viagra for sale

  WALCOME

 22. 04.09.2020

  viagra no prescription

  WALCOME

 23. 07.09.2020

  online viagra

  WALCOME

 24. 11.09.2020

  can u buy viagra online

  WALCOME

 25. 15.09.2020

  casino real money

  best online casino real money

 26. 16.09.2020

  best place to buy viagra online canada

  WALCOME

 27. 18.09.2020

  casinos online

  online casinos usa

 28. 19.09.2020

  polish viagra buy in chicago

  WALCOME

 29. 21.09.2020

  where to buy cheap viagra in canada

  WALCOME

 30. 23.09.2020

  where can i buy viagra in nyc

  WALCOME

 31. 23.09.2020

  sildenafil 100

  Русия също забързва темпа на заразените с COVID-19 – Vestonosec.bg

 32. 08.10.2020

  rxtrustpharm.com

  WALCOME

 33. 12.10.2020

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: vestonosec.bg/2020/04/11/русия-също-забързва-темпа-на-заразени/ […]

 34. 16.10.2020

  cialis for sale

  Русия също забързва темпа на заразените с COVID-19 – Vestonosec.bg

 35. 18.10.2020

  rxtrustpharm

  WALCOME

 36. 20.10.2020

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: vestonosec.bg/2020/04/11/русия-също-забързва-темпа-на-заразени/ […]