Петима заложници в банка в центъра на Москва

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îêîëî îôèñà "Àëüôà-áàíêà" íà óëèöå Çåìëÿíîé Âàë, êîòîðûé çàõâàòèë çëîóìûøëåííèê. Îí óãðîæàåò âçîðâàòü çäàíèå. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â îôèñå íàõîäèòñÿ íå ìåíåå ïÿòè çàëîæíèêîâ. Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ

Снимка – tass.com

Мъж взе най-малко петима заложници в офис на банка в центъра на Москва и твърди, че сградата е минирана, съобщи московската полиция, цитирана от БТА.

Мъжът иска администрацията на банката да му даде голяма сума пари.

По предварителни данни той работи като куриер във фирма за доставка на храна. Мъжът държи жълт пакет, в който твърди, че има взривно устройство и заплашва да взриви сградата. Той иска да му бъде дадена голяма сума пари, районът е отцепен.

На място е пристигнал отряд за бързо реагиране на руската национална гвардия.

Преди минути бе съобщено, че полицията е задържа нападателя.

Comments

comments

You may also like...

2 коментара

  1. 23.09.2020

    … [Trackback]

    […] Information on that Topic: vestonosec.bg/2020/05/23/петима-заложници-в-банка-в-центъра-на-м/ […]

  2. 26.09.2020

    … [Trackback]

    […] There you can find 45650 additional Info to that Topic: vestonosec.bg/2020/05/23/петима-заложници-в-банка-в-центъра-на-м/ […]